Algemene Voorwaarden van webshop Vliegenthart B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VliegenthartB.V.. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vliegenthart B.V. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- enbetalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vliegenthart B.V. behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifiekevoorwaarden of bedingen van derden niet door Vliegenthart B.V. erkend.

1.4 Vliegenthart B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan deovereenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Vliegenthart B.V. bestellingentenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet opvoorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestellingkan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestellingzonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Vliegenthart B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaanzodra de door Vliegenthart B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering vanacceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnenkunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijkemaatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingendoorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgenvan druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

3.4 Betalen. Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald door middel van iDeal, Creditcard, Paypal,bankoverschrijving of anderszins.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen opAfstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederenbinnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijnbegint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloopvan deze termijn de geleverde zaken niet aan Vliegenthart B.V. heeft teruggezonden, is dekoop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvanbinnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bijVliegenthart B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijnteruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzendingvan de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires enbijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbindingin de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagtVliegenthart B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van deretourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan deafnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voorrekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor alle soorten verf die volgens specificaties van deconsument op kleur zijn geleverd. Deze kunnen nooit of te nimmer geruild of geretourneerdworden.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Vliegenthart B.V, dan worden uw gegevens opgenomenin het klantenbestand van Vliegenthart B.V. Vliegenthart B.V. houdt zich aan de WetPersoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Vliegenthart B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagtzorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Vliegenthart B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailingbevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Vliegenthart B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisenvan bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij dekoopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor defabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 Vliegenthart B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid vande zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezent.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient deafnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Vliegenthart B.V.) deze gebrekenonmiddellijk schriftelijk te melden aan Vliegenthart B.V. Eventuele gebreken of verkeerdgeleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aanVliegenthart B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient tegeschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadigingontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering vangebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Vliegenthart B.V. gegrond worden bevonden, zalVliegenthart B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met deafnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande datde aansprakelijkheid van Vliegenthart B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoedingsteeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naarkeuze van Vliegenthart B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door deaansprakelijkheidsverzekering van Vliegenthart B.V. gedekte bedrag. Iedereaansprakelijkheid van Vliegenthart B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.6.5 Vliegenthart B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmeegelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Vliegenthart B.V. ingebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormaleomstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijdmet de aanwijzingen van Vliegenthart B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijnbehandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften diede overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van detoegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Vliegenthart B.V.zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van dieaanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Vliegenthart B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk enschriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Vliegenthart B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Vliegenthart B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer hadbehoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijkevergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indienschriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Vliegenthart B.V. en een klant komt tot stand nadat eenbestelling opdracht door Vliegenthart B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Vliegenthart B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenenbestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder devoorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Vliegenthart B.V.gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn totschadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Vliegenthart B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen nietkunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatiedoor onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen ine-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Vliegenthart B.V. alsmede vanhulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen geldenuitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Vliegenthart B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haarverplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijkte ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vliegenthart B.V. gehouden enigeboete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Vliegenthart B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zijgerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is deafnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldtechter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Vliegenthart B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andereobjecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik deaanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Vliegenthart B.V. aan de afnemer verkochte en geleverdezaken blijft bij Vliegenthart B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Vliegenthart B.V. uithoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeftvoldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze ofgelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingenvan Vliegenthart B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissennog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten enkosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:92 BW.

12.2 De door Vliegenthart B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoudvallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkochten nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken teverpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aanVliegenthart B.V. of een door Vliegenthart B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallenwaarin Vliegenthart B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betredenwaar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zakendanwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VliegenthartB.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken teverzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmedetegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aanVliegenthart B.V..

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Vliegenthart B.V. en koper,welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnenhet arrondissement Roosendaal kennis, tenzij Vliegenthart B.V. er de voorkeur aan geeft hetverschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en metuitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.